Polityka prywatności

Vivenge Sp. z o.o. z siedzibą w Gręzówce, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000179647, REGON: 712549479, NIP: 8212333696, przywiązuje szczególną wagę do prawa do prywatności wszystkich osób odwiedzających naszą stronę WWW.
I. Definicje
Dane osobowe: Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej (art. 4 pkt 1 RODO).
Przetwarzanie: Przetwarzanie oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie (art. 4 pkt2 RODO).
RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
II. Informacje dotyczące polityki prywatności
Nasza Polityka prywatności została stworzona, po to, aby wyjaśnić – w przystępny i przejrzysty sposób – jakie dane osobowe zbieramy, w jaki sposób je przetwarzamy, jaki jest cel tego przetwarzania, kto jest Administratorem danych i jakim podmiotom możemy je przekazać.
Dane osobowe odnoszą się do wszystkich informacji, które mogą nam coś o Państwu powiedzieć lub które możemy z Państwem powiązać. Dotyczy to w szczególności imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz adresu IP urządzenia. Przetwarzanie rozumiemy jako wszystko, co możemy zrobić z takimi danymi, np. ich zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, zmienianie, organizowanie, wykorzystywanie, ujawnianie, przekazywanie lub usuwanie.
Odwiedzanie naszej strony internetowej wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Zapytania takie zapisywane są w logach serwera (są to
m.in. adres IP Użytkownika, data, czas). Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
Udostępniają nam Państwo swoje informacje osobowe również kontaktując się z nami za pośrednictwem jednego z naszych kanałów komunikacji, w tym formularza kontaktowego.
III. Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Vivenge Sp. z o.o. z siedzibą w Gręzówce (21-400), przy ul. Przemysłowej 7.
IV. Jakie dane osobowe zbieramy
Dane osobowe, które zbieramy, obejmują:
− dane identyfikacyjne, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail i adres IP Pana/Pani komputera lub urządzenia mobilnego,
− dane na temat zachowań i preferencji internetowych, takie jak adres IP Pana/Pani urządzenia mobilnego lub komputera i strony, które odwiedza Pan/Pani w witrynie https://vivenge.eu/.
V. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe
Państwa dane osobowe są przetwarzane w następującym celu:
1) umożliwienia korzystania ze strony internetowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
2) archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
3) do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
4) do rozpatrywania reklamacji, w przypadku ich wniesienia, dotyczących sposobu funkcjonowania strony (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
VI. Czy udostępniamy Państwa dane osobowe
Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być pracownicy Administratora (w zakresie, w jakim są im one niezbędne do wykonywania ich obowiązków).
Dane osobowe użytkownika mogą być ujawniane również:
1) osobom trzecim, na które Administrator dokonuje cesji swoich praw lub obowiązków na podstawie stosownej umowy;
2) krajowym lub międzynarodowym organom nadzorczym, egzekucyjnym lub giełdowym oraz sądom w przypadkach, gdy Administrator jest do tego zobowiązany na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących; oraz
3) organom administracji rządowej lub samorządowej bądź innym organom publicznym.
VII. Jak długo przechowujemy Pani/Pana dane osobowe
Dane przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu możemy przetwarzać do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora, stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
VIII. W jaki sposób chronimy Państwa dane osobowe
Aby chronić Państwa dane, w całej naszej organizacji stosujemy polityki i standardy wewnętrzne. W szczególności, a także zgodnie z przepisami prawa, stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne (polityki i procedury, środki bezpieczeństwa IT itp.), aby zagwarantować poufność i integralność Państwa danych osobowych, a także bezpieczny sposób ich przetwarzania. Ponadto pracownicy Administratora podlegają zobowiązaniom dotyczącym poufności i nie mogą niezgodnie z prawem ani niepotrzebnie ujawniać Państwa danych osobowych.
IX. Państwa prawa i sposób, w jaki ich przestrzegamy
Przestrzegamy Państwa praw jako Użytkownika naszej strony internetowej do określenia, w jaki sposób wykorzystywane są Państwa dane osobowe. Prawa te obejmują:
1. Prawo dostępu do informacji
Ma Pan/Pani prawo zwrócić się do nas, aby otrzymać zestawienie danych osobowych, które przetwarzamy.
2. Prawo do sprostowania danych
Jeśli Pana/Pani dane osobowe są nieprawidłowe, ma Pan/Pani prawo zwrócić się do nas o ich sprostowanie.
3. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
Może Pan/Pani wnieść do nas sprzeciw wobec wykorzystywania Pana/Pani danych osobowych. Może Pan/Pani również wnieść sprzeciw wobec otrzymywania od nas wiadomości handlowych, rezygnując z subskrypcji poprzez kliknięcie w link, który znajduje się u dołu każdej handlowej wiadomości e-mail.
4. Prawo do ograniczenia przetwarzania
Ma Pan/Pani prawo zwrócić się do nas o ograniczenie wykorzystania Pana/Pani danych osobowych, jeśli:
− uważa Pan/Pani, że informacje są nieprawidłowe,
− przetwarzamy dane niezgodne z prawem.
Może zwrócić się Pan/Pani do nas o usunięcie swoich danych osobowych, jeśli:
− nie są nam już one potrzebne do celów, dla których dane zostały zebrane,
− wycofuje Pan/Pani swoją zgodę na ich przetwarzanie i Administrator nie ma innej podstawy przetwarzania,
− sprzeciwia się Pan/Pani przetwarzaniu przez nas Pana/Pani danych do naszych prawnie uzasadnionych interesów, a nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione interesy przetwarzania danych i sprzeciw ten został uznany,
− przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe niezgodnie z prawem lub
− przepisy Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Unii Europejskiej wymagają, abyśmy usunęli Pana/Pani dane osobowe.
5. Prawo do wniesienia skargi
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
X. Ciasteczka. Polityka plików “cookies”
1. Poprzez pliki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
2. Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
3. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych i wykorzystywane do:
• umożliwienia utrzymywania sesji Użytkownika na każdej kolejnej podstronie strony internetowej,
• dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji Użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę,
• do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji Użytkownika.
4. Pliki cookies wykorzystywane przez strony internetowe osadzone w serwisie, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.
5. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.
6. Użytkownicy strony internetowej mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
7. Zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie stron internetowych.
XI. Osadzone treści z innych witryn
Treści prezentowane w serwisie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby odwiedzili Państwo bezpośrednio konkretną witrynę. Nie ponosimy odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności prezentowane na tych stronach. Prosimy, aby po przejściu na inne strony zapoznać się z prezentowaną tam polityką prywatności.
XII. Bezpieczeństwo danych osobowych Użytkownika
Administrator oświadcza, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w szczególności oświadcza, że wdrożył wszelkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne celem właściwego zabezpieczenia danych osobowych Użytkowników.
XIII. Kontakt
W celu kontaktu z nami w sprawach zawartych w powyższej polityce prywatności prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres: jana.matewka@vivenge.eu lub numerem telefonu 25 794 80 80.

Termes de référence: Maroc – marquage du réseau Afriquia.